ICRP-9 / GEC-68 / SPP-33
   9th International Conference on Reactive Plasmas
   68th Gaseous Electronics Conference
   33rd Symposium on Plasma Processing

October 12 - October 16 2015
  Hawaii Convention Center
  1801 Kalakaua Avenue, Honolulu, HI 96815, USA

Organizing Committee

Chair
Vice-Chair
Vice-Chair
Vice-Chair
Secretary

Hirotaka Toyoda
Mirko Vukovic
Uwe Czarnetzki
Suk Jae Yoo
Pascal Chabert
Jenq-Gong Duh
Pietro Favia
Masaru Izawa
Toshiro Kaneko
Seiichi Miyazaki
Tony Murphy
Deborah O'Connell
Yi-Kang Pu
Osamu Sakai
Koichi Sasaki
Yuichi Setsuhara
Eugen Stamate
Kazuo Terashima
Fumiyoshi Tochikubo
Takayuki Watanabe
Keiji Nakamura

Nagoya University, Japan
Tokyo Electron America, USA
Ruhr University Bochum, Germany
National Fusion Research Institute, Korea
Ecole Polytechnique, France
National Tsing Hua University, China
University of Bari, Italy
Hitachi Hi-Technologies, Japan
Tohoku University, Japan
Nagoya University, Japan
CSIRO, Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia
University of York, UK
Tsinghua University, China
The University of Shiga Prefecture, Japan
Hokkaido University, Japan
Osaka University, Japan
Technical University of Denmark, Denmark
The University of Tokyo, Japan
Tokyo Metropolitan University, Japan
Kyushu University, Japan
Chubu University, Japan

Program Committee

Chair

Tomohiro Nozaki
Koji Eriguchi
Masafumi Ito
Toshiro Kaneko
Osamu Sakai
Koichi Sasaki
Tatsuru Shirafuji

Tokyo Institute of Technology, Japan
Kyoto University, Japan
Meijo University, Japan
Tohoku University, Japan
The University of Shiga Prefecture, Japan
Hokkaido University, Japan
Osaka City University, Japan

Steering Committee

Chair

Yuichi Setsuhara
Tatsuo Ishijima
Kazunori Koga
Daisuke Ogawa
Mitsuhiro Ohmura
Takeru Okada
Hirotake Sugawara
Kazuo Takahashi

Osaka University, Japan
Kanazawa University, Japan
Kyushu University, Japan
Chubu University, Japan
Toshiba Corporation, Japan
Tohoku University, Japan
Hokkaido University, Japan
Kyoto Institute of Technology, Japan

Advisory Committee

Riccardo d’Agostino
J.P. Booth
Alexander Fridman
Hiroshi Fujiyama
JeonGeon Han
Mineo Hiramatsu
Masaru Hori
Michio Kondo
Masaaki Nagatsu
Kouichi Ono
Richard van de Sanden
Makoto Sekine
Masaharu Shiratani

University of Bari, Italy
Ecole Polytechnique, France
Drexel University, USA
Nagasaki University, Japan
Sungkyunkwan University, Korea
Meijo University, Japan
Nagoya University, Japan
Advanced Institute of Science and Technology, Japan
Shizuoka University, Japan
Kyoto University, Japan
Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Nagoya University, Japan
Kyushu University, Japan

Publication Committee

Chair
Co-Chair

Toshiro Kaneko
Kazuaki Kurihara
Uros Cvelbar
Seiichiro Higashi
Tatsuo Ishijima
Masafumi Jinno
Junghoon Joo
Keizo Kinoshita
Kazunori Koga
Akihisa Ogino
Yi-Kang Pu
Osamu Sakai
Koichi Sasaki
Kohki Satoh
Kazuo Takahashi
Yoshinori Takao
Fumiyoshi Tochikubo

Tohoku University, Japan
Toshiba Corporation, Japan
Jozef Stefan Institute, Slovakia
Hiroshimasa Univesity, Japan
Kanazawa University, Japan
Ehime University, Japan
Kunsan National University, Korea
Photonics Electronics Technology Reseaerch Association, Japan
Kyushu University, Japan
Shizuoka University, Japan
Tsinghua University, China
The University of Shiga Prefecture, Japan
Hokkaido University, Japan
Muroran Institute of Technology, Japan
Kyoto Institute of Technology, Japan
Yokohama National University, Japan
Tokyo Metropolitan University, Japan